Medezeggenschapsraad
MR Aasterage:

Ouders: Cato van der Meer, Janke Bouma en Jaschenka van der Gaast
Leerkrachten: Janet van Luinen, Alet Hoeksma en Dirkje Reitsma

MR:
Een medezeggenschapsraad (MR) van een basisschool is een orgaan, dat wettelijk is bepaald. Ook de functie die de MR moet vervullen is in de wet vastgelegd en bevat in grote lijnen twee taken: een controlerende en een adviserende taak.
De MR van de Aasterage stelt zich ten doel om naast deze twee taken ook een andere rol op zich te nemen; de betrokkenheid en communicatie te versterken tussen ouders, lerarenteam en directeur.
Belangrijk voor het functioneren van de MR is het contact tussen MR leden en hun achterban. De leden van de MR zijn en blijven graag op de hoogte van wat er binnen en rondom de school speelt. De MR nodigt u als ouder daarom uit contact met ons op te nemen, wanneer het gaat over zaken die het belang van de school en van het onderwijs voor de kinderen betreffen. Wij zullen omgekeerd u via ouderavonden, via de schoolkrant of nieuwsbrief regelmatig informeren en om uw mening vragen.
Onderwerpen, waar een MR zich mee bezig houdt, variëren van organisatorische zaken als budget en begroting, de formatie en organisatiestructuur tot beleidszaken op het gebied van personeel, financiën en onderwijsinhoud. Wat de MR bespreekt is openbaar en wordt aan de grote klok gehangen, behalve als het om een specifiek persoon of groep personen gaat.
Sinds de vorming van het huidige Aasterage team, is onze school volop in ontwikkeling. De MR is op zoek naar nieuwe kandidaat-leden en nodigt alle ouders uit om deel uit te maken in de ontwikkeling van onze school. Ook u kunt bijdragen aan de beste basisschool voor uw kind.
Wij horen graag van u en waarderen uw initiatief. Of het nu gaat om lidmaatschap of het belang van school, spreek een van de MR-leden op het schoolplein aan, of stuur uw bericht aan mr.aasterage@pcbo-ferwerderadiel.nl

Alvast bedankt,

MR Aasterage.