Verlofaanvraag
Regels in verband met ziekte, verlof en verzuim
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. Hiervoor kunt u een formulier halen bij de directeur. Hierop staan de uitzonderingen beschreven die toegestaan zijn. U kunt ook zelf het formulier uitprinten.

Formulier Verlofaanvraag

Gewichtige omstandigheden:
Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • verhuizing van het gezin voor ten hoogste één dag;
 •  huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, voor één dag of ten hoogste 2 dagen;
 •  ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad, i.o.m. de directeur;
 •  overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen en in de
 • 2e graad i.o.m. de directeur;
 •  bevalling van moeder/verzorgster, voor ten hoogste één dag;
 •  het vervullen van plichten voortvloeiende uit godsdienst- of levensovertuiging, i.o.m. de
 • directeur;
 •  viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1⁄2 -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig (huwelijks)jubileum van bloed- en aanverwanten, voor één dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaatsvindt en indien nodig twee dagen.

Geen gewichtige omstandigheden:

 •  familiebezoek in het buitenland;
 •  vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 •  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 •  een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op
 • vakantie te gaan;
 •  eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers) drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Verlof aanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur: minimaal acht weken van te voren).

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen
Een verzoek om extra verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal één maand van te voren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.