MR

GMR

Er is een GMR die bestaat uit vertegenwoordigers van de zes scholen. Elke school vaardigt twee leden af naar de GMR, ouder- en personeelsgeleding. De GMR kan advies geven over en instemming verlenen aan het voorgestelde beleid van het bestuur. De MR richt zich vooral op advisering en instemming van het schoolbeleid.

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden. Drie ouders en drie personeelsleden hebben zitting in de MR. De taak van de MR is het geven van adviezen en het nemen van besluiten over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school. De MR vervult een brugfunctie tussen de ouders en de school. De MR heeft goede banden met de schoolcommissie zodat men weet wat er leeft op school en onder de ouders. Zijn er knelpunten op school of zijn er vraagtekens bij de ouders, dan kan de MR daarmee aan de slag gaan.
Een ouder van de MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, ook juf Binke neemt zitting in de GMR. De GMR wordt gevormd door afgevaardigden van de zes scholen van onze vereniging. De GMR vergadert in principe elke twee maanden en dan steeds in de eerste week van de maand.

 

Hierbij het jaarverslag van de MR 2022-2023 

 

Oudergeleding  

  • Sietske Visser (voorzitter)
  • Rixt Elting (secretaris)
  • Andries van Huizen
  • Gerard Douwes (GMR)

 

Personeelsgeleding        

  • Binke Koopal (GMR)
  • Ankje Fokkema
  • Yta van der Meulen
  • Jon Erik Beintema

 

Contact:      

E-mail: mr.aasterage@pcbo-ferwerderadiel.nl