Ons onderwijs

In de groepen 1 en 2 staat het spelend leren centraal. In hun spel worden de kinderen begeleid door de leerkrachten. Door het werken met allerlei ontwikkelings- en spelmaterialen zoals: puzzels en taal- en rekenspelletjes, voorlezen van prentenboeken, gymmen en spelen in het speellokaal, knutselen, kleien of tekenen leggen de kleuters de basis voor het onderwijs in de hogere groepen. Er wordt gewerkt met de methoden Schatkist, Alles telt, de map Gecijferheid voor kleuters en de map Fonemisch bewustzijn en de werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat.

Naarmate de kleuters ouder worden in groep 2, worden er meer eisen aan de kinderen gesteld. In de loop van het schooljaar dat een kind in groep 2 zit, wordt bekeken of het na de zomervakantie naar groep 3 kan.

 

Bevordering van Burgerschap

Sinds 2006 zijn nieuwe kerndoelen voor het onderwijs van kracht. Onderwijs in burgerschap maakt deel uit van deze doelen. Burgerschap wordt niet direct gezien als een apart vak, maar maakt deel uit van het alledaagse lesgeven, waarbij leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in onze samenleving. Ze moeten leren daar nu en ook later een positief kritische bijdrage aan te kunnen leveren. Ook als ‘kleine burger’ moeten kinderen zich betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij waar ze deel vanuit maken. De betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor de sociale gemeenschap, maken deel uit van de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen.

 

Zelfstandig werken

We stimuleren dat de kinderen zelfstandig leren en werken. Dat betekent dat leerlingen gedurende een bepaalde tijd onder eigen verantwoordelijkheid werken aan meerdere verplichte opdrachten (minimaal twee). Voor wat betreft de onderbouw richt het zelfstandig werken zich met name op het omgaan met uitgestelde aandacht. Daarnaast wordt kritisch gekeken, waar leerlingen meer verantwoordelijkheid gegeven kan worden en onder welke omstandigheden een groter beroep gedaan kan worden op hun zelfstandigheid.

 

 

 

Lezen

De kinderen leren in groep 3 lezen met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. In het begin leert het kind de woorden splitsen in letters en klanken. Door het weer samenvoegen van deze letters en klanken leert het kind steeds meer nieuwe woorden lezen. Na een paar maanden zijn de meeste kinderen zo ver, dat ze eenvoudige verhaaltjes kunnen lezen.

In 2012 zijn wij begonnen met het inzetten van de methode Estafette bij het voortgezet technisch lezen. In groep

4 -6 krijgen alle kinderen vier keer per week les volgens deze methode. Een dag in de week werken deze groepen met een leescircuit. In groepjes lezen de kinderen dan bijv. stripboeken, informatieve boeken, toneelstukjes en lezen ze met een stopwatch. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen die het nodig hebben instructie (uitleg) volgens de methode Estafette. De andere kinderen lezen in het leescircuit.

 

We stimuleren het lezen zo veel mogelijk door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren in het kader van de Kinderboekenweek, door het gebruik van de schoolbibliotheek en bibliotheekbezoek te stimuleren.
Iedere donderdagochtend kunnen de kinderen op school boeken lenen.

 

Vanaf groep 4 wordt aandacht besteed aan het begrijpend - en studerend lezen. Begin 2012 hebben we hiervoor de nieuwe methode Nieuwsbegrip XL aangeschaft. Aan de hand van actuele teksten wordt het begrijpend - en studerend lezen geoefend. De groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de map Begrijpend luisteren en woordenschat en in groep 3 en 4 werken we met de werkmap Begrijpend lezen. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met Nieuwsbegrip XL.

Schrijven

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken wij vanaf groep 3 met de editie 2 van Pennenstreken. Wij leren de kinderen schrijven in blokschrift. Aan leesbaarheid en werkverzorging worden voortdurend eisen gesteld, zodat kinderen leren kritisch te zijn op hun eigen werk.

 

Taal en spelling

Vanaf dit schooljaar werken we, vanaf groep 4, met de nieuwe methode Staal. Staal besteedt aandacht aan de woordenschat, spreken /luisteren, stellen (stukjes schrijven) en taalbeschouwing (o.a. onderwerp, persoonsvorm etc.).

 

Rekenen/wiskunde

In 2021 hebben wij de nieuwe rekenmethode Pluspunt aangeschaft. Wij hebben voor deze methode gekozen omdat wij met Pluspunt zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan verschillende niveaus van de kinderen in de groepen. Naast Pluspunt leren de kinderen vlot hoofdrekenen met de spelletjes van Met sprongen vooruit.

 

Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek en verkeer)

In de onderbouw staat de eigen belevingswereld  en de eigen omgeving van de kinderen centraal. In de volgende groepen wordt dit steeds verder uitgediept en verbreed en wordt er steeds meer methodisch gewerkt. In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met de methode Wijzer door de tijd (geschiedenis), Wereldzaken (aardrijkskunde), Natuurzaken (natuur en techniek) en Op voeten en fietsen en de Verkeerskrant (verkeer).

 

Engels en Frysk

In 2015 hebben wij voor groep 7 en 8 de methode Take it easy aangeschaft. Sinds het schooljaar 2016-2017 wordt er vanaf groep 1 Frysk gegeven m.b.v. de methode Spoar 8.

 

 

 

Creatieve vakken

Naast vaardigheden als rekenen, taal en lezen krijgen ook de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid en textiel) aandacht in onze school. Voor handvaardigheid, tekenen, muziek en drama hebben we de methode ‘Moet je doen’ aangeschaft. Daarnaast worden veel lessen door de leerkrachten zelf gemaakt. Iedere eerste vrijdag van de maand wordt er een creamiddag in de midden- en bovenbouwgroepen georganiseerd. Met behulp van ouders werken de kinderen in kleine groepjes aan creatieve opdrachten. Voor muziek gebruiken wij de nieuwe methode Eigenwijs. Sinds het schooljaar 2016-2017 worden er regelmatig muzieklessen gegeven door vakdocenten van muziekschool Opus 3. Tevens krijgen de groepsleerkrachten ondersteuning bij de voorbereiding van de muzieklessen door de muziekschool.

 

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal. De kinderen dragen dan gymschoenen, die op school blijven. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van het gymlokaal.  Voor alle groepen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Instapschoenen of schoenen met klittenband zijn heel praktisch. Alleen gymschoenen met witte zolen zijn toegestaan. De kinderen die aan het eind van middag gym hebben gaan vanuit het gymlokaal naar huis. Wij maken gebruik van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. Soms doen wij mee met een sportproject (kaatsen, zwemmen, skeeleren, schaatsen etc.). De reguliere gymles komt dan te vervallen.

 

Schoolzwemmen

In de laatste periode van het schooljaar kunnen de kinderen van groep 3-6 zwemmen in Hallum. Zodra de data bekend zijn informeren wij u met onze nieuwsbrief.

 

Computers

In de onderbouw zijn Ipads beschikbaar. Alle leerkrachten werken met een digitaal schoolbord met daarbij o.a. de digibord software van Prowise. Alle leerlingen in de midden – en bovenbouw kunnen werken op een eigen laptop. De laptopjes  worden m.n. ingezet bij de vakgebieden rekenen, spelling, taal, en lezen. Ook voor de wereld oriënterende vakken worden de laptops regelmatig gebruikt. Wij zorgen voor een goede afwisseling.

De school heeft haar eigen netwerk.